expand

fun expand(t: Double): U(source)
fun expand(v: T): U(source)