vertexBuffer

fun vertexBuffer(vertexFormat: VertexFormat, vertexCount: Int, session: Session? = Session.active): VertexBuffer(source)

VertexBuffer builder function.

Parameters

vertexFormat

a VertexFormat object that describes the vertex layout

vertexCount

the number of vertices the vertex buffer should hold