buffer

open fun buffer(name: String, buffer: ShaderStorageBuffer)(source)
open fun buffer(name: String, buffer: AtomicCounterBuffer)(source)