output

fun output(name: String, output: ShadeStyleOutput)