bufferSize

fun bufferSize(level: Int = 0): Long(source)

return the buffer size in bytes