horizontalBias

var horizontalBias: Double = 0.0

Sources

Link copied to clipboard