mixChroma

open fun mixChroma(target: Double, factor: Double): T(source)